Jak windykator ustala majątek

Jak windykator ustala majątek?

W celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela niezbędna jest wiedza o posiadanym przez dłużnika majątku. Aby zdobyć wiedzę w tej kwestii prawodawca przygotował szereg instytucji prawnych. Najczęściej aby ustalić majątek dłużnika, komornik korzysta ze swojego uprawnienia do żądania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień od osób i instytucji. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują także możliwość zlecania przez wierzyciela komornikowi poszukiwania majątku dłużnika. Wierzyciel jest zobowiązany wówczas szczegółowo wskazać, czego komornik ma szukać.

W wyniku takiego zlecenia komornik żąda wyjaśnień od dłużnika w trybie art. 801 kodeksu postępowania cywilnego i wystosowuje zapytania w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego do odpowiednich instytucji. Dzięki możliwości złożenia zapytania do takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Urząd Skarbowy, komornik może dowiedzieć się między innymi: kto jest pracodawcą dłużnika ewentualnie jaką działalność gospodarczą dłużnik prowadzi oraz jaki ma numer rachunku bankowego. Uzyskując odpowiedź na zapytanie złożone do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ustala jakie pojazdy znajdują się w jego posiadaniu. Z kolei zaś z ewidencji nieruchomości w starostwie albo urzędzie gminy komornik dowie się o własności i wartości nieruchomości należących do majątku dłużnika. Ponadto informacja ze spółdzielni mieszkaniowej pozwala ustalić status prawny mieszkania dłużnika.

Kolejna również bardzo przydatna w odzyskiwaniu długów instytucja prawna to wyjawienie majątku dłużnika. W składanym do sądu wniosku żąda się aby dłużnik złożył wykaz swojego pełnego majątku wraz z przyrzeczeniem, że jest on prawdziwy i zupełny. Prawo do złożenia wniosku o wyjawienie majątku swojego dłużnika przysługuje w ściśle określonych w przepisach przypadkach. Ponadto komornik w toku swojej pracy może uzyskać dodatkowe informacje na temat majątku posiadanego przez dłużnika. O tym fakcie komornik jest zobowiązany poinformować wierzyciela. Wówczas wierzyciel może wnieść do komornika o egzekucję swojej należności również z tego ujawnionego majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *