windykowanie nieopłaconych należności za dostawę

Windykowanie nieopłaconych należności za dostawę

Niejeden przedsiębiorca spotkał się z nierzetelnym kontrahentem – czy to konsumentem albo przedsiębiorcą – który nie reguluje w terminie należnych płatności, w tym należności za dostawę towarów lub usług. W większości przypadków nieterminowa płatność wynika tak naprawdę z bardzo błahego powodu – po prostu kontrahent zapomniał o należności, zapomniał zapłacić albo wydaje mu się, że należność tę już uregulował. Jednak zdarzają się również takie przypadki, kiedy kontrahent celowo nie opłaca należności w terminie. W takim przypadku wierzyciel, czyli osoba która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby, tj. dłużnika, musi podjąć pewne kroki, które zwiększą szanse na odzyskanie należności. Istnieje wiele sposobów dochodzenia wierzytelności od takich osób. Z praktycznego punktu widzenia najlepszym sposobem jest najpierw wysłanie e-maila lub zadzwonienie do osoby, która nie uregulowała płatności w terminie. Zazwyczaj po takich działaniach należność jest spłacana.

 

Co w przypadku kiedy po upomnieniu dłużnik nadal nie reguluje należności?

 

W tym przypadku należy wysłać pisemne wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem terminu do uregulowania należności. Zazwyczaj termin taki jest wyznaczany na 7 dni, ale wszystko zależy od woli wierzyciela. Niemniej, nie powinien on jednak być krótszy niż te wspomniane siedem dni, licząc od dnia otrzymania przez dłużnika wezwania. Wezwanie takie najlepiej jest wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód przed ewentualnym postępowaniem sądowym, na wykazanie doręczenia drugiej stronie pisma oraz polubownej próbie zakończenia sporu.

 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeżeli zalegający z płatnością kontrahent jest przedsiębiorcą, to w wezwaniu do zapłaty można żądać również zapłaty kwoty w wysokości 40, 00 euro za nieterminową płatność. Kwota 40, 00 euro musi być przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, Kwestia ta uregulowana jest w art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). Prawo żądania zapłaty kwoty 40, 00 euro za nieterminową płatność nie ma zastosowania w przypadku dłużników, którzy są konsumentami.

 

Jeżeli w wyznaczonym czasie dłużnik nie ureguluje należności, to wtedy pozostaje skierować sprawę do sądu, najlepiej w postępowaniu upominawczym. Jest to najszybsza droga na uzyskanie nakazu zapłaty. Pozew składa się na prostym formularzu, który nikomu nie powinien sprawić najmniejszych problemów. Kiedy wydany przez sąd nakaz zapłaty się uprawomocni, a pozwany (dłużnik) nadal nie uregulował należności, należy złożyć do sądu, który owy nakaz zapłaty wydał, wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności można udać się do komornika, aby ten wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko pozwanemu.

 

Jeżeli sprawa jest naprawdę skomplikowana lub zawiła, to wtedy najlepiej udać się do najbliższej kancelarii radcy prawnego lub adwokata, który z pewnością pomoże z odzyskaniem należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *